انواع سکه طلا

سکه عبارت است از قطعه فلزی با وزن، عیار، جنس و شکل معیّن که برروی آن علایم و اشکال رسمی نقش شده باشد، این سکه پشتوانه ارزی هر کشور می باشد و بدین دلیل ضرب سکه باید قانونی انجام گیرد.
در عصر صفویه برای تطبیق تجارت ایران با ارز اسمی و مشترک تجارت در منطقه مدیترانه به ضرب سکه های طلا مبادرت نمودند که به آن اشرفی طلا میگفتند، وزن سکه اشرفی طلا برابر با ۸۸/۲ گرم می باشد و سکه عباسی واحد رسمی دیگری است که در عصر صفویه ضرب نمودند که جنس این سکه نقره می باشد.
سکه ها عبارتند از:
– سکه توله هندی که عیار آن ۲۴ (۹۹۵) است و وزن آن ۶۰۰/۱۱ گرم می باشد.
– سکه مریمی که عیار آن ۲۴ (۹۹۵) و وزن آن برابر ۱۴ گرم می باشد.
– سکه اونس که عیار آن مطابق با ۲۴ عیار می باشد.
– مهم:
اگر سکه مریمی و اونس و توله هندی و هر سکه ۲۴ عیار دیگری را حرارت دهید، هیچ نوع تغییر رنگی در آنها مشاهده نخواهد نمود.
– سکه اشرفی ۲۴ عیار
– سکه ژرژ ۲۲ عیار
– سکه لیر عثمانی ۲۲ عیار
انواع سکه های سوییسی:
سکه های سوییسی که انواع زیر ضرب گشته اند و در تمامی دنیا رایج و شناخته شده اند عبارتند از:

۱- سکه شانس ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۲- سکه مریمی ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۳- سکه ماکنولیا ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۴- سکه زیتون ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۵- سکه عقاب نشان ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۶- سکه میکا ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۷- سکه چهار گوش ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۸- سکه درخت خرما ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۹- سکه قرآن یک اونسی که هر اونسی برابر با ۱۰۰/۳۱ گرم می باشد.

 

 

 

 

 

 

تذّکر:
عیار سکه های سوییسی ۲۴ یا ۹/۹۹۹ است یعنی همگی شمش هستند.
– وزن سکه کندی امریکا ۱۳۰/۸ گرم وعیار آن برابر ۲۴ می باشد.
– سکه های ۵ منافی و ۱۰ منافی که عیار آن برابر ۲۲ می باشد.
سکه های بهار آزادی یا سکه های ۹۰۰ عیار:
– سکه های بهار آزادی:
سکه بهار آزادی با عیار ۶/۲۱ که عموماً آن را ۲۲ عیار میشناسند و وزن آن ۱۳۳/۸ گرم و قطر آن ۲۲ میلیمتر می باشد.
سکه پهلوی که هم وزن و به اندازه سکه کامل بهار آزادی یعنی عیار ۲۲ و وزن ۱۳۳/۸ گرم و قطر آن ۲۲ میلیمتر می باشد.
سکه نیم بهار آزادی وزن ۰۶۶۵/۴ گرم و با قطر ۱۹ میلیمتر و عیار آن ۲۲
سکه ربع بهار آزادی وزن ۰۳۲۲۵/۲ با قطر ۱۴ میلیمتر و عیار آن ۲۲
– سکه های پهلوی:

۱ پهلوی وزن آن برابر با ۱۳۳/۸ گرم قطر ۲۲ میلیمتر ۲۲ عیار
نیم پهلوی وزن آن برابر با ۰۶۶۵/۴ گرم قطر ۱۹ میلیمتر ۲۲ عیار
ربع پهلوی وزن آن برابر با ۰۳۲۲۵/۲ گرم قطر ۱۴ میلیمتر ۲۲ عیار
۵/۲ پهلوی وزن آن برابر با ۳۳۲۵/۲۰ گرم قطر۳۰ میلمیتر ۲۲ عیار
۵ پهلوی وزن آن برابر با ۶۶۵/۴۰ گرم قطر۴۰ میلیمتر ۲۲ عیار
۱۰ پهلوی وزن آن برابر با ۳۳/۸۱ گرم قطر۵۰ میلیمتر ۲۲ عیار

 

 

 

 

– سکه های دوره قاجار:

ناصرالدین شاهی وزن آن برابر با ۷۳۰/۲ گرم ۲۲ عیار
مظفرالدین شاهی وزن آن برابر با ۷۳۰/۲ گرم ۲۲ عیار
احمد شاهی وزن آن برابر با ۷۳۰/۲ گرم ۲۲ عیار
سکه مکزیکی زون آن برابر با ۶۰۰/۴۱ گرم ۲۲ عیار
سکه دینار طلا وزن آن برابر ۴۵۶/۳ گرم ۲۲ عیار
سکه ۲۰ دلاری وزن آن برابر با ۴۰۰/۳۳ گرم ۲۲ عیار
سکه عثمانی وزن مخصوص ندارد ۲۲ عیار
سکه قسطنطنیه وزن مخصوص ندارد ۲۲ عیار

 

 

 

 

 

– طریقه شناخت تجربی سکه ها:
شناخت تجربی که از سکه های بانکی دادیم اینکه از روی صدای انداختن آن برروی زمین وزنگ ادامه دار و تقریبا ممتد آن و نوشته های واضح و مشخص که برروی حک گردیده می تواند باشد.
– مهم:
باید بدانیم تنها مرجع قانونی و تعیین عیار فلزات گرانبها در داخل کشور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند.
موارد قانونی غیرمجاز و ضرب سکه های تقلبی:
هر کسی شبیه هر نوع مسکوک طلا و نقره داخلی و یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی و سکه های حکومت قبلی ایران اعم از لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شوند بسازد و یا عالماً وارد کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج قلب نماید مشمول مجازات از یک تا ده سال حبس خواهد شد.
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن و بریدن و نضایر آن از مقدار مسکوکات طلا و یا نقره ایرانی و یا خارجی نماید و یا از وزن آن بکاهد یا عالماً و یا عمداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت نماید یا آن را در داخل کشور نماید به حس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد گردید.

Views: 190

دیدگاهتان را بنویسید

الان تماس بگیر
آدرس سکه فروشی کرج