مشاوره و سرمایه گذاری

مدیریت دارایی ، مشاوره مالی و سرمایه گذاری ،

بهره گیری از چند دهه تخصص و تجربه در بازارهای بین المللی و ایران

کسب بهترین بازده متناسب با ریسک ، کارشناسی حرفه ای ، تحلیل دست اول و فرآیند سرمایه گذاری مدون و شریکی استراتژیک در توسعه سرمایه

Visits: 622

الان تماس بگیر
آدرس سکه رز